1
YZ
46
65
YYYYYYYYYYYYYY

MOON

[LONDON]

Height 188 CM

Chest  89 CM
Waist  27 INCH

Hips 94 CM
Shoes  280 mm 

PDF
1/12